Een bijzondere curator in jeugdzaken

Het gebeurt regelmatig dat de belangen van het kind onder druk komen te staan wanneer deze rechten en plichten in conflict met elkaar zijn. Wanneer je daar als ouders en kinderen niet meer uit dreigt te komen dan kan een Bijzondere Curator in Jeugdzaken een oplossing bieden in het belang van het kind.

Je kunt dan denken aan situaties als een problematische scheiding met veel strijd tussen de ouders waartussen het kind zich bevindt of een zorgverdeling of omgangsregeling waaraan een van de ouders zich niet wil of kan houden. Bij gewone opvoedvragen zal geen Bijzondere Curator benoemd worden door de rechter. Ook kan de bijzondere curator niet ingezet worden om een gevecht tussen de ouders op te lossen.

Want wat is een Bijzondere Curator nu eigenlijk precies? En wat houdt deze functie dan in en waarom zou een kind dit nodig hebben?

Het gebeurt regelmatig dat de belangen van het kind onder druk komen te staan wanneer deze rechten en plichten in conflict met elkaar zijn. Wanneer je daar als ouders en kinderen niet meer uit dreigt te komen dan kan een Bijzondere Curator in Jeugdzaken (De afkorting hiervan luidt: BCJZ) een oplossing bieden in het belang van het kind.

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan situaties als een problematische scheiding met veel strijd tussen de ouders waartussen het kind zich bevindt of een zorgverdeling of omgangsregeling waaraan een van de ouders zich niet wil of kan houden of een mogelijke uithuisplaatsing van een kind. Bij gewone opvoedvragen zal geen Bijzondere Curator benoemd worden door de rechter.

Mijn functie van Bijzondere Curator is die van vertegenwoordiger van het betreffende minderjarige kind. Daarnaast is er ook een bemiddelende taak weggelegd wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een wezenlijk conflict tussen de ouders en de belangen van het kind wanneer het nog minderjarig is.

Allereerst wordt er geprobeerd om de conflicten op te lossen met alle betrokkenen en wanneer dit niet lukt dan wordt de minderjarige in de rechtszaak vertegenwoordigd door de mij als BCJZ.

Wie kan vragen om een bijzondere curator?

Een Rechtbank kan zelf een bijzondere curator benoemen als dat voor het kind nodig wordt geacht. Het kind kan echter ook zelf een brief sturen naar de Rechtbank en een bijzondere curator aanvragen. Ook ouders (of pleegouders of voogd of voogdijinstelling) kunnen een dergelijk verzoek indienen.

Wat doet een bijzondere curator?

Na de benoeming door de Rechter krijgt de bijzondere curator vaak een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator wordt dan door de Rechtbank benoemd. Zij zal in die functie steeds de belangen van het kind voorop stellen. Zij zal met de ouders en het kind praten over het conflict ook andere belanghebbenden zoals school, eventueel andere hulpverleners etc..In beginsel heeft de bijzondere curator een bemiddelende rol. In het geval dat bemiddeling niet lukt of niet (meer) aan de orde is dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in de procedure. De bijzondere curator zal dan tot een advies komen voor de Rechtbank en dat advies tijdens een eventuele mondelinge behandeling op de Rechtbank toelichten.

Wat kost een bijzondere curator?

De kosten worden betaald door de Raad voor de Rechtsbijstand mits de bijzondere curator daar staat ingeschreven.

Rian Maas is bekend met de positie van de bijzondere curator, is opgeleid als bijzondere curator in jeugdzaken aan de Medling Academy en zal een minderjarige graag terzijde staan.